Montering af brændeovn

Gør-det-selv montering

Montering af brændeovne og skorstene er meget nemt!

Det kræver ingen autorisation og alle må gøre det. Man skal blot have installationen godkendt af sin skorstensfejer inden brændeovnen tages i brug.
Vi anbefaler at nedenstående monteringsvejledning læses grundigt igennem inden montering påbegyndes.

 


Monteringsvejledning

Montering af brændeovn og skorsten:
Før montering af skorstenen påbegyndes, må det sikres, at brændeovnen er korrekt opstillet. Følgende hensyn er væsentlige i denne  forbindelse:

 

  • Underlaget , hvorpå brændeovnen skal opstilles skal kunne bære vægten af brændeovnen + skorsten.
  • Brændeovnen skal være opstillet på et ubrændbart underlag ( fliser, gulvplade e.l.)
  • For åbne brændeovne skal det ubrændbare underlag dække mindst 150 mm langs ovnens sider og 500 mm foran ovnen.
  • Sikre at producentens og myndighedernes krav til brændeovnens montering og skorsten er opfyldt.
  • Enhver installation med brændeovne og skorsten skal udføres i overensstemmelse med det på installationspunktet gældende bygningsreglement.

 
Vær opmærksom på at placere brændeovnen således, at skorstenen kan føres op, uden at der skal ændres/skæres i stolper, bjælker og spær i vægge eller loft. Dette kan medføre en svækkelse af bygningskonstruktionen.

 

Gulvplade
Hvis brændeovnen placeres hvor der er trægulv eller andet brandbart underlag, er det et lovkrav at den placeres på en gulvplade.
Gulvpladen har til formål at fange gnister og gløder. De fås i forskellige størrelser og former udført i klar glas eller stål. Størrelsen afhænger af hvilken brændeovn som du vælger. På alle vores brændeovne står det oplyst hvilke brandbar afstande som skal holdes. 
Eksempel: Brandbar afstand til siden 15 cm (15 x 2 + ovnens bredde)
 

Skorstenens højde

Taghældning under 20 grader: 
Alle nye opsatte skorstene ved en taghældning på under 20 grader skal udmunde(slutte) minimum 1 meter over tagfladen.

Taghældning over 20 grader: 
Ved taghældninger på over 20 grader skal skorstenen udmunde minimum 40 cm over tagryggen eller udmundingen skal slutte minimum 2,3 meter målt fra tagfladen horisontalt.

Indenfor 15 meter skal skorstenen ligeledes udmunde mindst 1 meter over ventilationsindtag, vinduer og døre.

 

Skorstensfejning

Skorstenen skal være tilgængelig for skorstensfejning. Hvis skorstenens frie højde overstiger 1,5 mtr. over tag, skal der træffes særlige foranstaltninger for at gøre fejning mulig. Den lokale skorstensfejer vil være behjælpelig med planlægning af dette.

 

Anmeldelse

Når monteringen er færdig, skal skorstensfejeren
have besked herom. Han syner den færdige installation og kontrollerer, at den er i overensstemmelse med bygningsreglementet.
 
Montering stålskorsten      
 

  1. Når brændeovnen er opstillet korrekt, afmærkes centrum af hullet, der skal skæres i loftet ved at anvende en lodssnor. Fra loft til centrum af røgafgang på brændeovnen.

 

  1. Skorstenens udvendige diameter er Ø 250 mm for indv. Ø 150 mm skorsten. Hullet skal være mindst Ø 350 mm så mindste afstand til brændbart materiale er overholdt  .

 

  1. Afstand til brandbart er min 50 mm (CE mærkning G 50)

 

  1. Hul i taget markeres på tilsvarende måde under iagttagelse af samme regler om afstande til brændbart. Tagsten eller tagplader fjernes delvis.

 

 
Af hensyn til udseendet ønskes der normalt et uisoleret rørstykke mellem brændeovn og den isolerede skorsten. Da der kan optræde kondens i skorstenen, må der ikke bruges et almindeligt røgrør. Røgrøret skal kunne lede evt. fugtighed ned i brændeovnen hvorfra det fordamper.

 
Røgrør monteres på brændeovnsstuds. Såfremt der uoverensstemmelse med afgang fra brændeovn til røgrør kan der anskaffes en speciel kobling der forbinder brændeovnen og røgrør. Samlinger skal være tætte. Her gælder at afstand til brændbart materiale er mindst 450 mm. Ønskes der en kortere brandbar afstand kan en løsning med halvisoleret startmodul benyttes. Ved brug af denne løsning er afstanden blot 140mm.

 


 

Køb nu og afbetal i små bidder.

Læs mere her


{{amount}}

Væggennemføring.

Ønsket om vandret montering skyldtes ofte, at brændeovnen er opstillet ved en ydervæg, og man ønsker skorstenen ført udvendig på huset eller koblet til en muret skorsten. Der skal derfor hugges hul i muren til enten uisoleret røgrør eller et isoleret skorstenselement.
 
Det sidste er det mest omfattende og kvalitetsmæssigt det bedste, og skal ubetinget bruges hvor væggen består af brandbart materiale.
Løsningen med det uisolerede røgrør anvendes når væggen ikke er af brændbart materiale.
 
Ved væg af brændbart materiale udskæres hul i i væggen. Afstand til brandbart er 50mm, der anvendes isoleret element. Der afdækkes omkring udskæringen med loftskrave på begge sider, og hulrummet fyldes med stenuld.
 
Skorstenselement gennem væg 
Med ovnen på plads udmåles højden på røgafgangen, som opmærkes på væggen. Murhullet hugges/skæres så stort, at elementet kan gå uhindret igennem. Når elementet er på plads kan der stoppes isoleringsmateriale omkring det, og der afdækkes mod elementet med en loftskrave. I væg af brændbart materiale  skæres hul i overensstemmelse med brandbare krav. Her anvendes isoleret element og mindste afstand til brandbart er 50 mm
 Gennemføring i hulmur
Opmærkning på samme måde som for skorstenselement. Der hugges ca. 20 mm større end røgrøret, der isættes mur-bøsninger udvendig og indvendig. Røgrøret bruges til korrekt orientering af mur bøsningerne ved ind muring. Røgrøret føres ikke helt gennem muren, idet overgangen går helt op mod muren og det uisolerede stykke derved går X mm ind i muren. Indvendig afdækkes omkring røgrøret med en rosette.
 
Skorstenens understøtning
Uden for muren skal skorstenselement eller overgangen tilsluttes et 90 gr. T-Stykke eller knæelement på 45gr. Og et 45 gr. T-stykke. T-stykke , 90 eller 45 gr., skal nedad afsluttes med sodskål, som enten skal stå på en vægkonsol eller en gulvkonsol, fast eller justerbar, Under konsollen skal der være plads til at sodskålen kan tages ud for tømning.
 
Skorsten langs væg
Fra toppen af T-stykke monteres skorstenselementer i det videre forløb, idet for hver 2 mtr. monteres en vægforankring, der som vægkonsollen findes med forskellige afstande mellem skorsten og mur. Skorstenen må højst gå 1,5 mtr, forbi øverste fastgørelse. Meget høje skorstene skal aflastes med støtterør eller med barduner og wire.


Top
Topskorstenen afsluttes med regnhætte eller
topafdækning.

Afstande til brændbart:
For Blommegården´s stålskorsten gælder at montering med afstand til brændbart er 50 mm i.h.t CE – mærkning.

Reduceringer af afstande skal aftales med den lokale skorstensfejer. Skorstensfejer skal altid godkende den endlige installation før ibrugtagning af skorsten og ovn.

 


Baggrunden herfor og BR18 kravtekst og vejledning kan i sin helhed læses her bygningsreglementet.dk

BR18 trådte i kraft den 1 januar 2018, men der er en overgangsperiode på 6 måneder, hvilket betyder at der frem til den 30 juni kan arbejdes efter reglerne i BR15.

 

Ovenstående skal opfattes som vores opfattelse af BR18, men Blommegården kan ikke gøres ansvarlig for rigtigheden heraf. Det er op til den enkelte at tilsikre at gældende regler osv. overholdes – dette indlæg er således blot tænkt som en hjælpende hånd. Det er altid en god ide at tage din skorstensfejer med på råd inden materialer indkøbes.